1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 25 juin 2007

Gia tài ...

Chống tham nhũng là độc quyền của BCT csvn !
Càng chống, tham nhũng càng tăng !
Tham nhũng từ chóp bu xuống !
Tham nhũng muôn năm !

Tài sản của cán bộ cs "liêm chinhs, chí công vô tư" Ng Tấn Dũng
Ăn chơi và lấy chồng ngoại, lo làm giàu, làm kinh tế ... còn chính trị hãy để đảng lo !??

Aucun commentaire: