1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 25 juin 2007

Cộng sản và tội ác

Cộng sản và tội ácTư tưởng HCM: quyền lực, gái, lừa bịp, bạo lực, "đánh bóng lãnh tụ" :
CN Cộng sản và Ho Chi Minh

Aucun commentaire: